روزنامه شرق- زن ايراني؛ سخنگوي رييس‌جمهوري آلمان- شنبه,17 تیر 1391