روزنامه شرق- بانك مركزي همه را با يك چوب نراند- شنبه,17 تیر 1391