روزنامه شرق- چك را ابزار پرداخت به روز كنيد- شنبه,17 تیر 1391