روزنامه شرق- براي متخلفان دسته چك جديد صادر نكنيد- شنبه,17 تیر 1391