روزنامه شرق- حركت با چشمان بسته - شنبه,17 تیر 1391