روزنامه شرق- بازار چند نرخي مي‌شود - شنبه,17 تیر 1391