روزنامه شرق-بررسي مهار گراني در جلسه سران قوا- شنبه,17 تیر 1391