روزنامه شرق- كاهش سهم تفريح و خوراكي‌ها در سبد هزينه‌هاي خانوار- سه شنبه,30 خرداد 1391