روزنامه شرق- فقدان بیمه دردهای روح و روان- سه شنبه,30 خرداد 1391