روزنامه شرق-مردم مستحق داشتن زندگي بهتري هستند- سه شنبه,30 خرداد 1391