روزنامه شرق- «رسانه‌اي شدن شريعتي» و «شريعتي رسانه‌اي شده»- سه شنبه,30 خرداد 1391