روزنامه شرق- «شريعتي» و عرفان مدني- سه شنبه,30 خرداد 1391