روزنامه شرق-یک بستر و دو رویا- سه شنبه,30 خرداد 1391