روزنامه شرق-بازی نفتی از «وین» تا «مسکو»- سه شنبه,30 خرداد 1391