روزنامه شرق-معافيت 7 كشور ديگر از تحريم نفت ايران- چهارشنبه,24 خرداد 1391