روزنامه شرق- ماراتن ریاست «اوپک» در ایستگاه پایانی- چهارشنبه,24 خرداد 1391