روزنامه شرق-«من» مدافع مشایی هستم- چهارشنبه,24 خرداد 1391