روزنامه شرق- یادگار امیر‌کبیر در ناصر‌خسرو- دوشنبه, 1 خرداد 1391