روزنامه شرق- انتقاد تهران به پیمان آمریکا و افغانستان مشروع است- چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391