روزنامه شرق- زنده‌باد تفكيك ‌قوا- چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391