روزنامه شرق- حاشيه‌هاي يك تحريف- چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391