روزنامه شرق-انتقال سهام برخی پتروشيمي‌ها به «قرارگاه خاتم» - چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391