روزنامه شرق- دور و نزديك- چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391