روزنامه شرق- رفع تهديدات نيازمند بينش استراتژيك- شنبه,20 اسفند 1390