روزنامه شرق- رشد 3 درصدي ترك تحصيل در پايه اول راهنمايي- شنبه,20 اسفند 1390