روزنامه شرق- 2هزار و 800 راننده در معرض ضبط گواهينامه- شنبه,20 اسفند 1390