روزنامه شرق- پيروزي خيره‌كننده سايپا- شنبه,20 اسفند 1390