روزنامه شرق- تغيير و تحول در قوانين فيزيك- شنبه,20 اسفند 1390