روزنامه شرق- ايران – برزيل بدون چراغ قرمز- شنبه,20 اسفند 1390