روزنامه شرق- بازيگران اصلي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات- شنبه,20 اسفند 1390