روزنامه شرق- تبيين استراتژي‌هاي فناورانه در اولويت قرار گيرد- شنبه,20 اسفند 1390