روزنامه شرق- معاون وزير نفت سوريه به مخالفان پيوست- شنبه,20 اسفند 1390