روزنامه شرق- عليه سوريه دست به اسلحه نمي‌بريم- شنبه,20 اسفند 1390