روزنامه شرق- هشدار نسبت به تقلب در انتخابات- شنبه,20 اسفند 1390