روزنامه شرق- واكنش به دعوت نشدن كوبا- شنبه,20 اسفند 1390