روزنامه شرق- حمله پليس ضدشورش عربستان به دانشجويان دختر- شنبه,20 اسفند 1390