روزنامه شرق- حيات زاينده‌رود در گرو سرمايه (سرمايه‌گذاري) مردم- شنبه,20 اسفند 1390