روزنامه شرق- كالبدشكافي يك «برداشت»- شنبه,20 اسفند 1390