روزنامه شرق- انتخاب هيات‌مديره كانون وكلاي مركز برگزار شد- شنبه,20 اسفند 1390