روزنامه شرق- عقب‌نشيني اسراييل از تبليغات جنگ‌طلبانه عليه ايران- شنبه,20 اسفند 1390