روزنامه شرق- جنتی: خواسته ما و شما در اين انتخابات رقم خورد- شنبه,20 اسفند 1390