روزنامه شرق- هر راي مردم در واقع راي به نظام اسلامي بود- شنبه,20 اسفند 1390