روزنامه شرق- ذات ادبيات در آثار سيمين- شنبه,20 اسفند 1390