روزنامه شرق- جاودان و بلند بماناد- شنبه,20 اسفند 1390