روزنامه شرق- سيمين رفت؟ سيمين ماند‎- شنبه,20 اسفند 1390