روزنامه شرق- كاهش‌109 هزار بشكه توليد‌نفت‌ايران ‌در‌2ماه- شنبه,20 اسفند 1390