روزنامه شرق- 2778پرونده‌جرايم پزشكي- شنبه,20 اسفند 1390