روزنامه شرق- در امتداد انسانيت- چهارشنبه,17 اسفند 1390