روزنامه شرق- مرا به نام كوچكم صدا نزن- چهارشنبه,17 اسفند 1390