روزنامه شرق- سه‌شنبه‌اي به بزرگي 10 ايالت- چهارشنبه,17 اسفند 1390